What I Mean When I Say I’m Praying

I’m definitely not ‘talking’ to God.

Photo by Chris Liverani on Unsplash